Regulamin i Cennik

§1

Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanego

i wyposażonego apartamentu  położonego w Iławie przy ulicy Konstytucji 3 Maja 3c /15 .

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą.

Czas trwania najmu liczony jest w dobach. Przedmiotem wynajmu są w każdym przypadku całe apartamenty niezależnie od ilości osób jaka zamieszkać ma w apartamencie. Wynajem apartamentów ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.

§2

Dokonanie rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wysłanie na adres email : kontakt@apartamanetmarinailawa.pl    listu o tytule „Potwierdzenie rezerwacji” w tekście zawierając daty rezerwacji i dane kontaktowe wynajmującego oraz ilość przybywających osób.

Rezerwacja wymaga opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% wartości ceny najmu. Zaliczkę należy wpłacić na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym rezerwacje w ciągu 48 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie przekazania kluczy do apartamentu.

nr konta bankowego :
do odnalezienia na booking.com pod odnośnikiem Perfect View Apartment Iława 

§3

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Doba najmu rozpoczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.

Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej za klucze najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy. W przypadku wcześniejszego uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za klucze, istnieje możliwość wcześniejszego ich odbioru, t.j. przed godziną 15 w dniu przyjazdu. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 12.00. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do przekazania natychmiastowej informacji.

§4

Prawa, Obowiązki ,Odpowiedzialność

Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa w apartamencie

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu przez osoby tam przebywające.

Najemca powinien zawiadomić przedstawiciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie przedmiotów będących własnością Najemcy, spowodowane zdarzeniami nagłymi (np. awarie).

Najemca nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

§5

Warunki korzystania z apartamentów

W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .

W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00 – 06:00

Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.

Powyższe postanowienia nie są naruszane jeżeli Najemca wynajął apartament w celu stałego lub okresowego udostępniane go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co powinno być uprzednio zgłoszone.

Powyższe postanowienia nie są naruszane w przypadku organizowania w apartamencie dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania mieszkania dla prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów, co powinno być uprzednio zgłoszone.

Wynajmujący w dacie przekazania apartamentu wyda Najemcy klucze. W przypadku ich zagubienia bądź zniszczenia Wynajmujący za dodatkową odpłatnością wyda dodatkowy komplet kluczy. Najemca nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do apartamentu. Najemca może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do Wynajmującego ze stosownym wnioskiem.

Najemca nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.

Najemca zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu apartamentu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.

§6

Zakwaterowanie i Wykwaterowanie

Zakwaterowanie Gościa następuje we wskazanym dniu przyjazdu w wynajmowanym apartamencie w obecności naszego przedstawiciela.

Zakwaterowanie następuje poprzez:

Uregulowanie należności

Zakwaterowanie następuje na podstawie dowodu osobistego lub paszportu lub kopii korespondencji rezerwacyjnej okazanej w wersji papierowej lub na urządzeniu przenośnym należącym do Gościa.

Prezentację apartamentu oraz zapoznanie Gościa z jego wyposażeniem

Przekazanie kluczy.

Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu opuszczenia apartamentu przez Gościa w obecności naszego przedstawiciela.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Najemca powinien zgłosić przedstawicielowi do godziny 17.00 dnia poprzedzającego dzień opuszczenia apartamentu. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione zostaną w miarę posiadanych możliwości.

§7

Opłaty : do odnalezienia na booking.com pod odnośnikiem Perfect View Apartment Iława 

Opłata za halę garażową jedno miejsce parkingowe : bezpłatnie.

Opłata za pomieszczenie na rowery w hali garażowej : bezpłatnie.

W trakcie pobytu Najemca może skorzystać  dodatkowo z serwisu w postaci:

– dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu w cenie 100 zł – każde sprzątanie,

– dodatkowej wymiany pościeli w cenie  150zł – każda wymiana,

– dodatkowej wymianie ręczników w cenie 150 zł – każda wymiana.

Dodatkowa opłata w kwocie 300 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Najemcę kluczy lub pilotów do Apartamentu przekazanych Najemcy przez Rezydenta.

§8

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.